Meldpunt Discr

PRO21 heeft schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid van de gemeente Nijkerk. Iedere inwoner heeft recht op gelijke kansen. Discriminatie vinden we onacceptabel.
Het college heeft de schriftelijke vragen inmiddels beantwoord, maar de antwoorden waren niet waar de fractie op hoopte. Omdat we de antwoorden onbevredigend vinden, beraden we ons op een passend vervolg.

Word je gediscrimineerd of gepest? Omdat je te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap hebt? Houd het dan niet stil, maar laat je horen. Want melden helpt! Dit kan bij Meldpunt discriminatie en pesten: https://www.art1gelderlandmidden.nl/

In november moeten we keuzes rond de bezuinigingen maken. PRO21 vindt, zoals altijd en ook nu weer, jouw inbreng erg belangrijk. We willen keuzes maken op basis van zo volledig mogelijke informatie en met menselijke maat. Daarom onze oproep hier: laat je horen! Denk mee, draag ideeën aan en stel vragen! Want de bezuinigingen gaan ons allemaal aan.

Op de website van de gemeente lees je hoe je jouw inbreng kunt delen. Daarnaast kun je onze fractie benaderen op fractie@pro21.nl.

Wim en Bart

Gisteravond nam PRO21-gemeenteraadslid en voormalig wethouder Wim van Veelen afscheid van de gemeenteraad. En werd Bart Verbeek als raadslid beëdigd.

Dank je wel, Wim. Voor alles wat je vanuit grote betrokkenheid voor onze gemeente, jouw geliefde Hoevelaken en PRO21 hebt gedaan. Wij gaan je missen, maar gelukkig houden we contact.

En natuurlijk: welkom Bart! Je was dit termijn als commissielid al actief voor PRO21 en daarnaast breng je ook nog jaren van ervaring mee als voormalig raadslid. Fijn dat onze vijf persoons PRO21-fractie weer compleet is met een enthousiast en goed raadslid.

Wim van Veelen 400

PRO21-gemeenteraadslid en voormalig wethouder Wim van Veelen zal per 24 september zijn functie als raadslid in de gemeente beëindigen. Hij kondigde dit aan omdat het raadswerk voor hem niet meer te combineren is met zijn veranderde werkomstandigheden.


Wim van Veelen: “Na mijn wethouderschap heb ik mijn oorspronkelijke werk weer kunnen oppakken. Twee mooie opgaven daarin, beide in het zuiden van het land, gaan mij vanaf nu zoveel tijd kosten dat het niet meer is te combineren met het avond- en weekendwerk voor de raad.
Het valt mij zwaar die keuze te moeten maken. Ik blijf als lid van PRO21 beschikbaar voor kortlopende taken op de achtergrond. En als betrokken inwoner zal ik de ontwikkelingen in mijn woonplaats actief blijven volgen en waar nodig ondersteunen als mijn kennis en ervaring daarbij kan helpen”.

 Wim 400

Eén van de twee plannen voor natuurcompensatie bij het Hoevelakense Bos is niet doorgegaan. Dat maakt dat op dit moment verschillende alternatieven in de gemeente Nijkerk worden bekeken. De voorkeur gaat uit naar compensatie naast het genoemde bosgebied.

Carola Doornbos 31 kleinerWat wordt er door de gemeente gedaan om discriminatie tegen te gaan? PRO21 raadslid Janneke van Heugten stelt schriftelijke vragen aan het college om dit inzichtelijk te krijgen. Aanleiding voor de vragen zijn onder andere de Kamerbrief Kabinetsaanpak van discriminatie[1] van minister van Binnenlandse Zaken drs. K.H. Ollongren. Hieruit blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart.

Onbewust discrimineren
“Iedere inwoner heeft recht op gelijke kansen. Discriminatie is onacceptabel. Mensen die discriminatie ervaren, voelen zich minder betrokken bij de samenleving en hebben minder vertrouwen in instituties. Wat het onderwerp extra lastig maakt is dat discriminatie vaak gebeurt zonder dat de partij die discrimineert dit doorheeft. Er zijn maar weinig mensen die echt bewust discrimineren. Ook is men zich niet bewust van het effect. Dat effect is echter vaak groot, schadelijk en staat daarnaast gelijke kansen in de weg. Dat gaat PRO21 aan het hart”, aldus Janneke van Heugten.

Irene half 400
De gemeente Nijkerk heeft een structureel tekort van 3,4 miljoen. Een oorzaak is COVID-19. Maar het komt ook omdat het Rijk gemeenten taken geeft, zonder voldoende geld.


Ook nu zijn de berichten voor middelgrote gemeenten, zoals Nijkerk, niet positief. Wat we krijgen van het Rijk is al jaren minder dan wat we nodig hebben om de kosten in het Sociaal Domein te dekken.


We hebben dus een tekort. En dus moeten we met deze bezuinigingsopgave aan de slag. PRO21 heeft het college daarbij gevraagd:

* Geef de gemeenteraad voldoende informatie om zorgvuldige, goed uitlegbare keuzes te kunnen maken

 

* Betrek inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties! Keuzes die we maken hebben effect op iedereen. Ga daarom samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met deze opgave aan de slag.

* Kijk naast de structurele bezuiniging naar incidentele investeringen. Investeer in onze toekomst!

* Wees creatief en denk in kansen.

Zo kunnen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ondanks deze moeilijke opgave de beste keuzes maken voor de toekomst van onze gemeente.

Irene Moes, fractieleider PRO21

Hoevelakenbord

PRO21 wil structureel meer aandacht voor Hoevelaken. In Hoevelaken zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet, maar voor de inwoners heeft dat nauwelijks tot waarneembare resultaten geleid.

kerkpleinIn de raadscommissie van 11 juni is de ontwikkeling besproken voor het Kerkplein. Tijdens een eerdere bespreking in oktober 2018, heeft de voltallige raad het college de opdracht gegeven om de bouwhoogte met één laag te verminderen tot maximaal 3 bouwlagen en hier en daar 4 bouwlagen. PRO21 is blij te zien dat het college hier aan heeft voldaan met het nieuwe voorlopige ontwerp.

 

We zijn erg enthousiast over het voorlopig ontwerp. Er komen zowel sociale huurwoningen als koopwoningen. Ook wordt er een duurzaamheidsvisie opgesteld zodat de ambitie hiervoor gerealiseerd kan worden. Het is een prachtige plek waarin de geschiedenis van Nijkerk betrokken wordt door panden een plek te geven uit ons rijke verleden.

WhatsApp Image 2020 06 01 at 11.16.19 2

PRO21 is super blij dat de (horeca) ondernemers weer hun gasten kunnen ontvangen op hun terrassen en in de restaurants! We wensen alle ondernemers heel veel succes en iedereen die naar het terras gaat heel veel plezier. Wij snappen dat veel mensen staan te trappelen om nu te gaan genieten van het weer en de Nijkerkse en Hoevenlakense horeca. Met 1,5 meter afstand van elkaar kunnen we hier hopelijk de hele zonnige zomer met elkaar plezier van hebben.

500Kinderen
PRO21 is zeer begaan met het lot van de kwetsbare kinderen die momenteel in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden verblijven. Op 1 april 2020 ontving de gemeente Nijkerk een brief van de Stichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarin werd onze gemeente opgeroepen te helpen bij het voorkomen van een ramp voor de vluchtelingen op de Griekse eilanden. Met name voor 500 kwetsbare kinderen zochten zij een oplossing. Gevraagd werd of onze gemeente bereid is een deel van deze vluchtelingen een veilige opvang te bieden. Zo ja, of we dit dan aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wilden laten weten.

Beste inwoners van de gemeente Nijkerk,

Het is een bijzondere en moeilijke tijd. Het coronavirus is van invloed op ons allemaal. Als gemeenteraad willen we via deze gezamenlijke verklaring uitdrukking geven aan ons gevoel van meeleven en u informeren.

Allereerst gaan onze gedachten uit naar inwoners waarvan naasten als gevolg van het coronavirus zijn overleden. We wensen hen veel sterkte in deze verdrietige omstandigheden.

"Misschien herkent u dit wel in uw eigen situatie…
Mijn vader en mijn schoonmoeder zijn kwetsbare ouderen: ruim boven de tachtig en niet gezond. Toch beseffen zij niet dat het over hén gaat, wanneer er gezegd wordt dat ‘kwetsbare ouderen’ beter binnen kunnen blijven. Want de boodschappen moeten toch gedaan worden? En dat doen ze altijd zelf, dus waarom nu niet? “We houden wel afstand. En als mensen te dichtbij komen, dan zeggen we er wat van.” Dat het dan misschien al ‘te laat’ kan zijn, dat is moeilijk te bevatten.

 Wim 400

Dit is de week van de ‘circulaire economie’. Waar gaat dat om? Wat gebeurt daaraan in Gemeente Nijkerk? PRO21 raadslid Wim van Veelen aan het woord:

 

"In mijn geboortejaar 1954 woonden er nog geen 3 miljard mensen op de aarde. Binnenkort zijn dat er 8 miljard. Tegelijk is onze welvaart in die periode spectaculair toegenomen. En dus zijn wij in korte tijd heel veel meer grondstoffen gaan gebruiken voor ons eten, onze woningen, onze openbare ruimte, onze spullen enz. Eind van deze eeuw zullen er naar verwachting meer dan 11 miljard bewoners zijn en gemiddeld genomen ook welvarender.

 

Het overgrote deel van de Nijkerkse bevolking (54 procent) ervaart overlast van vuurwerk. Dat blijkt uit de vuurwerkenquête gehouden door PRO21. 60 Procent van de inwoners is het er grotendeels of helemaal mee eens dat het afsteken van vuurwerk door particulieren volledig verboden moet worden. Een zelfde aantal is het er grotendeels of helemaal mee eens dat er vuurwerkvrije zones moeten komen. 54 Procent is voor het organiseren van één vuurwerkfeest per woonkern. 45 Procent geeft aan hier voorstander van te zijn als dit in plaats van ander vuurwerk komt. PRO21 vindt het belangrijk dat de jaarwisseling veiliger en milieuvriendelijker gaat worden: met respect voor mens en natuur. De verbinding moet daarbij voorop blijven staan. Aan het onderzoek deden 1286 inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk mee.

Ervaring overlast
Van de inwoners die aangeven overlast te ervaren van vuurwerk worden harde knallen (91 procent), vuurwerkafval (57 procent) en het onveilige gevoel (49 procent) het meest genoemd. Van de inwoners die overlast ervaren, geeft 41 procent aan dit te ervaren op momenten dat vuurwerk is toegestaan. 89 Procent geeft aan dit te ervaren rond de jaarwisselingen op tijdstippen dat afsteken niet is toegestaan. En 24 procent geeft aan het hele jaar overlast te ervaren. Bijna 62 procent van de inwoners steekt zelf geen vuurwerk af.

 

Evenementen zijn belangrijk: ze verbinden en verbroederen. Op 16 januari stond de commissievergadering over het evenementenbeleid van de gemeente Nijkerk op de agenda. Een dialooggroep uit Samen aan Zet had de uitgangspunten geformuleerd. "Goed te zien dat de gemeente investeert in casemanagers die de inwoner bijstaan bij het organiseren van een evenement! Wat PRO21 betreft moet de focus liggen op veiligheid: voor mens en milieu. Daarvoor hebben we aandacht gevraagd", aldus PRO21 raadslid Linda de Wals. Luister hier verder

Vuurwerk! Dat er iets gaat veranderen, dat is nu wel zeker. Wat is uw ervaring als inwoner van onze gemeente? PRO21 wil het graag weten. We vinden het belangrijk onze inwoners mee te laten denken. Vult u ook de enquête in? Ga naar inwoneraanhetwoord.nl

wimvragen

PRO21 raadslid Wim van Veelen wil weten welke invloed de geplande woningbouw in Hoevelaken heeft op het verkeer in deze plaats. Voor hem reden schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Lees zijn vragen op Stadnijkerk.nl

Irene half 400

Op het moment dat de Nijkerkse gemeentelijke organisatie wordt gehuisvest in het Rabobankgebouw aan de Van 't Hoffstraat, zal het gebouw worden omgedoopt tot 'Gemeentehuis' in plaats van 'Stadhuis' nu. Vanavond diende PRO21 fractievoorzitter Irene Moes een unaniem gesteunde motie hierover in.

Feiten achter deze motie:
- het monumentale historische stadhuis blijft behouden.
- de locatie nabij de Nijkerkse binnenstad wordt verlaten.
- de locatie van ’t Hoffstraat ligt centraler in de gemeente.
- de gemeente Nijkerk bestaat uit meerdere kernen.

 

Meer lezen: nijkerkerveen.org

Janneke toilet

Op de Dag van de Ondernemer ging de fractie van PRO21 vrijdagmorgen 15 november langs bij diverse ondernemers in Hoevelaken om te vragen of zij hun wc beschikbaar willen stellen voor mensen die acuut gebruik moeten maken van het toilet. Kapper Gerard van Straalen was één van de eerste ondernemers die hieraan gehoor wil geven. Hij plakte vrijdagmorgen een sticker op zijn vitrine. Diverse andere ondernemers volgden dit voorbeeld. Verder lezen op StadNijkerk.nl.

 

Nadya in 2de kamer

Maandag ging PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub-akkouh met nog 150 wethouders naar Den Haag. De wethouders wilden daar een krachtig signaal afgeven aan de Tweede Kamer en aan minister Hugo de Jong. Die vergaderden daar over de begroting voor de jeugdzorg. 

Meer op Nijkerk.Nieuws.nl

Op donderdag 31 oktober 2019 was de begrotingsbehandeling 2020-2023. De begroting gaat erover hoe we ons geld besteden. Voor PRO21 is daarbij leidend wat we met het geld kunnen betekenen voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Elk jaar staat de gemeente weer voor de opgave om een sluitende begroting te presenteren. Hoe kijkt PRO21 naar deze cijfers? PRO21-fractievoorzitter Irene Moes deed de woordvoering <video>.

 

Lachgas: daar hebben we gisteren in de gemeenteraad over gesproken. Het CDA vroeg in een motie om ‘onderzoek naar of, en in welke situaties, zowel de verkoop als het gebruik van lachgas in de openbare ruimte beperkt, dan wel verboden kan worden’.

Beleid dat positief effect heeft op de gezondheid en de leefbaarheid kan altijd rekenen op de steun van PRO21. PRO21 vond deze motie niet ver genoeg gaan: de motie beperkte zich tot onderzoek doen en tot beperken dan wel verbieden van gebruik in de openbare ruimte.

Parkeren rondom het centrum van Nijkerk. Wanneer wordt een parkeerplek alleen voor vergunninghouders? PRO21 raadslid Antoinette de Bruin heeft meerdere malen benadrukt dat de stem van de bewoners hierin doorslaggevend moet zijn. Zeker als er parkeerveranderingen gaan plaatsvinden voor je eigen deur, in jouw eigen straat.


Wij vinden dat alleen bij een 'ja' van de bewoners een vergunningsgebied geïntroduceerd mag worden. Daarnaast vroeg PRO21 aan de wethouder om duidelijkheid te geven over wanneer bewoners kunnen verwachten dat de gemeente om tafel gaat met de bewoners.

Fractievoorzitter Irene Moes deed namens PRO21 het woord. Het sociaal domein met hoge kosten, klachten over dienstverlening en een structureel begrotingstekort. Stapelen de wolken zich op voor de gemeente Nijkerk, of schijnt er achter die wolken toch nog zon?

MAKE DREAMS

PRO21 wil graag dat de gemeente voorstellen toetst: helpen ze om te komen tot een Energieneutraal Nijkerk? Als in ieder voorstel over ontwikkelingen in het landschap als vast onderdeel staat welk effect het op het bereiken van de klimaatdoelstelling heeft, dan houden we beter zicht op het klimaatpunt aan de horizon. Daarom heeft PRO21 hierover een motie ingediend. Alle partijen in de raad vonden dat een goed idee. Het voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.

Jeugdhonk Kjoep plaatsen
(Foto: Kees van den Heuvel)

'Ik hoor er ook bij. Ik mag hier zijn.' Dat is het gevoel wat de Kjoep volgens PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub moet oproepen bij jongeren. Vanmiddag werd achter Sporthal Corlaer een jeugdhonk geopend. Het lint doorknippen deed Aboyaakoub samen met buurtbewoners, jongeren en jongerenwerk. Verder lezen bij Nijkerkerveen.org

artikel VNG 2019

Interview met PRO21-wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh in de VNG uitgave juni 2019:

Moes450breed

Een trap waar je over sneeuw of ijzel kunt uitglijden. Of waar je met je hakken in kunt blijven steken. PRO21-fractievoorzitter Irene Moes stelde deze problemen bij de parkeergarage De Bonte Koe in Nijkerk aan de orde. En met resultaat. De trap gaat van vast beton voorzien worden. En het gaat overdekt worden. Dat gebeurt gelijktijdig met de uitbreiding van deze parkeergarage achter de Hema waar 52 parkeerplaatsen bijkomen.

Meer bij De Veense Courant Online.

Linda in de raad600

Voor het organiseren van het regioprogramma op Koningsdag wordt vanuit onze gemeente een bedrag van 16.000 euro aan Amersfoort ter beschikking gesteld. Voor PRO21-raadslid Linda de Wals aanleiding om vragen te stellen. Hebben de inwoners van Nijkerk baat bij het beschikbaar stellen van dit bedrag en zo ja, is dit wel helder gecommuniceerd?

NLDoet Scoutinggebouw schoonmaken

Het Oranje Fonds organiseert, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. PRO21 hielp bij het schoonmaken van het nieuwe scoutinggebouw. Foto: Kees van den Heuvel

klimaatmars

Ook vanuit de gemeente Nijkerk vertrokken deelnemers vandaag met de trein naar Amsterdam om deel te nemen aan de Klimaatmars. Zij riepen op voor een beter klimaat en een leefbare aarde voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Daarvoor is het noodzakelijke om het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee de uitstoot van COS sterk te verminderen. Daardoor kunnen we de opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel beperken.

Rene close1

PRO21 gaat zondag 10 maart met de trein naar de grote klimaatmars in Amsterdam en nodigt inwoners van de gemeente Nijkerk uit om aan te sluiten. De klimaatmars wordt georganiseerd door GroenLinks samen met Milieudefensie, de FNV, de Woonbond, DeGoedeZaak en Greenpeace.

 

Naar verwachting gaat Nederland massaal de straat op voor het klimaat. De meerderheid van Nederland wil een definitieve doorbraak in de klimaatcrisis. De deelnemers willen dit samen tijdens de grootste klimaatmars van ons land laten zien.

In Hoevelaken is er geen openbaar of opengestelde toilet zichtbaar aanwezig. Ook in de rest van de gemeente zijn er niet veel openbare of opengestelde toiletten. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van PRO21 raadslid Janneke van Heugten is het college bereid om bij de beheerders van gemeentelijke en andere openbare gebouwen het aanmelden van de toiletten bij de HogeNood-app onder de aandacht te brengen. En om met de winkeliers verenigingen en horeca in de verschillende kernen in gesprek te gaan over de gratis toiletstickers waarmee duidelijk gemaakt kan worden dat er van het toilet gebruik gemaakt kan worden binnen de openingstijden.

Janneke400
Raadslid Janneke van Heugten heeft namens PRO21 schriftelijke vragen aan het college gesteld over openbare en opengestelde toiletten in onze stads- en dorpskernen. PRO21 vindt het belangrijk dat de stads- en dorpskernen gastvrij zijn voor iedereen. Buik- en blaasproblemen weerhouden een grote groep om te komen. Openbare toiletten en opengestelde toiletten kunnen de drempel voor deze mensen verlagen. 

Irene Moes raad

Op donderdag 1 november 2018 stond de behandeling van de begroting op de raadsagenda. Fractievoorzitter Irene Moes deed de woordvoering namens PRO21:

ondernemers
Op vrijdagochtend 16 november 2018, de Dag van de Ondernemer, organiseert PRO21 ‘Op pad met ondernemers’. Een ondernemerswandeling van anderhalf uur voor ondernemers om andere (kleine) ondernemers te ontmoeten, kennis te delen en het ondernemerschap te vieren. Ondernemers uit de gemeente Nijkerk kunnen zich op Facebook aanmelden.

Afgelopen raadsvergadering werd door PRO21 raadslid Wim van Veelen de motie 'Fietsveiligheid bij coffeeshop ’t Klavertje in Ontwerp Tracé Besluit Knooppunt Hoevelaken' ingediend. De motie werd door alle partijen gesteund.

 Wim 400

In de motie verzoeken we het college onder andere om tijdens het bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Amersfoort zich in te zetten om bij de verdere uitwerking van dit onderdeel van het Ontwerp Tracé Besluit tot een verkeers- en sociaal veiliger oplossing te komen. Een oplossing welke er tenminste in voorziet dat de fietsroute fysiek volledig gescheiden wordt van de auto-ontsluiting t.b.v. de coffeeshop. En er bovendien een zodanige inrichting van het gebied wordt gerealiseerd dat hiervan geen wervende werking respectievelijk negatieve beleving uit gaat naar de gebruikers van de fietsroute.

De volledige motie is hier te lezen

PRO21 raadslid Linda de Wals diende vanavond de motie 'Kinderpardon' in.
Dit deed ze met de volledige steun van de fractie van PRO21 en samen met De Lokale Partij. Haar motivatie om zich voor deze bijzondere motie in te zetten:

Linda klein en close
'Het zal u niet ontgaan zijn: er zijn ruim 400 in Nederland gewortelde kinderen die met uitzetting worden bedreigd. En hoewel ik hier nu zit als raadslid, ben ik in de eerste plaats mens en moeder. En ik zal het niet vaak doen, maar deze motie leidt ik in met het geven van een persoonlijke opvatting. Als mens én als moeder.

Enkele weken geleden stelde PRO21 raadslid Janneke van Heugten schriftelijke vragen aan het college over het leerlingenvervoer. Deze week volgde er antwoord waarin het college aangeeft dat zij onze zorg deelt voor een goed vervoer voor kinderen die niet naar een reguliere school kunnen en voor de reis naar de voor hun geschikte school een beroep moeten doen op het leerlingenvervoer.

Opening Paashuis400

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van het Paashuis. Het Paashuis in Paasbos is een mooie ontmoetingsplek om bijvoorbeeld gezellig een goede kop koffie te drinken. Het is een mooi succes uit 'Samen aan Zet'. Naast elkaar ontmoeten in een prachtige ruimte kun je er ook informatie vinden over ondersteuningsmogelijkheden en activiteiten voor en door de buurt.

Nadya

De inwoners van de gemeente Nijkerk mogen er op rekenen dat Nadya Aboyaakoub met evenveel passie als in de afgelopen vier jaar haar werk zal doen. In haar nieuwe portefeuille wil ze nog meer de verbinding leggen tussen sport, cultuur en de buitenruimte. Kansen creëren op deze terreinen. Waar het kan nieuwe speelplekken aanleggen, bestemd voor meerdere leeftijdsgroepen. Het hele interview met onze PRO21-wethouder lees je hier.

Janneke close

Deze week begint het leerlingenvervoer voor kinderen uit onze gemeente weer. PRO21-raadslid Janneke van Heugten vroeg voor de zomer al aandacht voor het leerlingenvervoer. PRO21 hoopt voor de leerlingen, de ouders en de chauffeurs dat het leerlingenvervoer zonder problemen gaat verlopen. Ben jij een ouder en loop je toch tegen problemen met het leerlingenvervoer aan? Wij horen het graag: Fractie@PRO21.nl.

PRO21 vindt veilig en betrouwbaar leerlingenvervoer belangrijk. We vinden dat passende vormen van onderwijs zo dichtbij mogelijk beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarnaast vinden we dat bij passend onderwijs oog moet zijn voor de belasting van ouders.
Daarom hebben we het college vragen gesteld over:
* Reisduur leerlingenvervoer
* Projectplan zelfstandig reizen leerlingenvervoer
* Toetsing recht op leerlingenvervoer

De vragen vind je hier

Installatie wethouder juni 2018 2

In de raadsvergadering van 14 juni is het coalitieakkoord 'Verbinden met Ambitie' besproken, zijn de nieuwe wethouders benoemd en nieuwe raadsleden geïnstalleerd. PRO21 fractievoorzitter Irene Moes droeg Nadya Aboyaakoub-Akkouh als volgt voor als wethouder: 

Voordracht
"Toen ik mij voorbereidde op de voordracht van de wethouderskandidaat van PRO21, moest ik denken aan de column van Theo Zuurman die gisteren in NijkerkNu stond. Want hoe moet je Nadya Aboyaakoub introduceren? Voor iedereen die de column niet gelezen heeft, Theo Zuurman schreef: Nadya Aboyaakoub (PRO21) behoeft in deze column geen toelichting. Ze is geen 'Excuustruus' maar ónze 'Knuffelkoningin'.

Irene Moes 301

Irene Moes is unaniem als nieuwe fractievoorzitter gekozen door de fractie van PRO21. Ze volgt hiermee René Ruesen op. Moes vindt het contact met inwoners, bedrijven en organisaties onmisbaar voor een goede volksvertegenwoordiging.

“Als je alleen stukken leest weet je veel, maar niet genoeg. Stukken geven de papieren werkelijkheid weer. Door gesprekken krijg je een beter beeld van een voorstel. Zo kan je samen van een goed plan een beter plan maken,” aldus Irene Moes. Ze benadrukt dat ze ook in haar werk als fractievoorzitter op zoek gaat naar verbinding, om zo samen voor Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen betere plannen te maken.

ChristenUnie-SGP, PRO21 en VVD hebben overeenstemming bereikt over de contouren van het coalitieakkoord. Het coalitieakkoord is te typeren als een akkoord op hoofdlijnen. Vanuit de hoofdlijnen worden accenten gelegd en doelen geformuleerd. 

In de contouren van het coalitieakkoord voor de periode 2018 – 2022 besteden de partijen aandacht aan de bestuursstijl die zij voorstaan. Deze bestuursstijl is de gouden draad voor het handelen van het bestuur in de komende raadsperiode. De open dialoog en samenwerking met alle betrokkenen die in de vorige raadsperiode is ingezet, willen de coalitiepartijen versterkt doorzetten.
Dat betekent ruimte bieden aan elke raadsfractie in de gemeenteraad. Daarnaast zoeken de formerende partijen actief de verbinding met de gemeenschap in de gemeente Nijkerk, de partners van de gemeente en de ambtelijke organisatie.

Nadya Aboyaakoub is door PRO21 voorgedragen als wethouderskandidaat voor het nieuw te vormen college in de gemeente Nijkerk. ChristenUnie-SGP, PRO21 en de VVD zijn in gesprek om een nieuwe coalitie te vormen. In deze nieuwe coalitie is plaats voor een wethouder van PRO21. PRO21 had met de huidige wethouders Nadya Aboyaakoub en Wim van Veelen de keuze uit twee inhoudelijk sterke kandidaten.

 

Ervaren volksvertegenwoordiger
PRO21 wethouder Nadya Aboyaakoub was bij de laatste verkiezingen ook lijsttrekker. De zeer ervaren Aboyaakoub zet zich vanaf 2006 vanuit de politiek in voor de inwoners van de gemeente Nijkerk. Afgelopen 2,5 jaar was Aboyaakoub als wethouder actief met de portefeuilles Jeugd, Jeugdzorg, Onderwijs, Sport, Maatschappelijk vastgoed, Coördinatie sociaal domein, Sociaal maatschappelijke vernieuwing en Publiekswinkel. Op dit moment is PRO21 met vijf raadsleden vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

PRO21 op Twitter

10 oktober om 13:45
Het doet ons goed dat ook in onze gemeente de regenboogvlag dit weekend wappert om Coming Out Dag te ondersteunen.… https://t.co/0IVclkXV3l
05 oktober om 09:39
De Week van de opvoeding staat in het teken van staan en opvallen. Juist in deze periode waar Corona het dagelijks… https://t.co/hL1hKwyNlX
03 oktober om 00:19
PRO21 heeft schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid @gemeenteNijkerk. Iedere inwoner heeft re… https://t.co/JBElRVLuVk