bart400

Voor mij inmiddels een vast jaarlijks moment. Een moment om, nog meer dan anders, stil te staan bij het Recht op Onderwijs en ontwikkeling voor kinderen/jongeren.Voor mij inmiddels een vast jaarlijks moment. Een moment om, nog meer dan anders, stil te staan bij het Recht op Onderwijs en ontwikkeling voor kinderen/jongeren.Onderwijs biedt kinderen kansen. Kansen om zich te ontwikkelen, om te groeien naar volwassenheid. Zodat ze vragen als “Wat wil ik worden, wat wil ik zijn?” kunnen beantwoorden.

Vierkant Janneke 400

Ik ga wel eens een grens over. Zo jutte ik mijn klasgenoten van groep 8 van de basisschool op om tijdens Prinsjesdag samen met mij in Den Haag over de dranghekken te klimmen. De ministers kregen mijn zelfgemaakte flyer in de handen gedrukt waarop stond dat er meer bomen gepland moesten worden.

Rene jeugd400

‘Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen werd mij een paar keer gevraagd waarom ik mij 4 jaar geleden verkiesbaar had gesteld voor PRO21. En meer dan een mooie uiteenzetting, zeggen misschien de gebeurtenissen die daaraan hebben bijgedragen.

Yassin400

‘Nu ik kandidaat raadslid ben, is er een kans dat ik in de gemeenteraad van Nijkerk kom. En hoewel ik al een tijd meedraai in de steunfractie, weet ik nog niet helemaal wat mij te wachten staat. Wat ik wel weet, is dat ik wil werken vanuit de waarden ‘Samen, open en dichtbij’. Daarbij hoort openheid naar en bereikbaarheid voor de inwoners van de gemeente Nijkerk.

 

PRO21 geeft aan actief met inwoners in gesprek te willen gaan om te kijken wat er speelt in de gemeente Nijkerk. Pas nog, benaderde een inwoner in Nijkerk mij actief om te sparren over haar beroep: boer.

Linda de Wals jong 400

'Dit was de titel van een krantenbericht zo’n 46 jaar geleden. En dat zevenjarige meisje, dat was ik. Het was winter en ik had gehoord dat mensen die een bepaald zintuig misten, andere zintuigen beter ontwikkelden. Dat kun je uitproberen… Fietsen… je ogen sluiten… hopen dat je andere zintuigen het overnemen… Het resultaat daarvan: zie titel krantenbericht.


Misschien typeert deze ervaring mij wel. Ik check graag informatie. We geloven vaak te snel wat ons verteld wordt, of hebben ons oordeel klaar. Maar vaak is er ook nog een andere werkelijkheid, of is die werkelijkheid genuanceerder. Naast ‘Decemberwater is erg koud ‘, leerde de ervaring in december 1971 mij vooral dát.

antoinette winkelend 400

‘Vier jaar geleden mocht ik voor het eerst namens PRO21 zitting nemen in de gemeenteraad van Nijkerk. Als mensen horen dat ik in de raad zit is de eerste vraag vaak: "Moet je dan niet veel stukken lezen?” Mijn antwoord is dan natuurlijk “ja”. Want dat is nu eenmaal zo. Het gesprek aangaan, met inwoners en belanghebbenden, is daarbij nog belangrijker dan het lezen van stukken. Het contact maakt dat je betere besluiten kunt nemen.


Waarom stel ik me nu weer verkiesbaar? Voor mij is de allerbelangrijkste reden, dat ik als raadslid echt een verschil kan maken. Hoe ik dat kon doen, had ik vier jaar geleden nog niet kunnen bedenken! Ik neem u mee naar begin 2015…

Irene jong 2 site
‘Als ik terugdenk aan mijn basisschooltijd, dan waren we in mijn beleving altijd buiten. Voetballend op het voetbalveldje in de buurt, verstoppertje spelend in het hofje, of in de winter schaatsend op de slootjes in Strijland. Samen met mijn zusje en mijn broertje, vriendjes en vriendinnetjes en de kinderen uit de buurt.


Niet zo lang geleden is het groen waar wij vroeger altijd aan het spelen waren vernieuwd. Er zijn nieuwe bomen gepland en de struiken zijn vervangen door gras. Als planoloog kan ik dat begrijpen, gras is (bijna) altijd groen en het ziet er mooier uit. Maar jezelf verstoppen in het gras is natuurlijk een stuk moeilijker dan achter struiken. Verstoppertje spelen voor de kinderen die nu in de wijk opgroeien, zit er dus niet meer in. Gelukkig is het hofje verder hetzelfde gebleven. Daar kun je nog wel voetballen.

Wim column

'Ruim twee jaar geleden keek ik, net als de meeste kiezers, vanaf de zijlijn naar ‘de gemeente’. Ik had enkele ervaringen en bladerde iedere week de huis-aan-huis-bladen door. Dat bepaalde mijn beeld en mijn mening: een organisatie met eigen doelen en spelregels; een horde die je moet nemen als je wat wilt. Hoe kijk ik daar nu tegen aan, na ruim twee jaar de rol van wethouder te hebben gespeeld in die gemeente? 

kidsrun2

Alweer 29 maanden onderweg als wethouder in de gemeente Nijkerk. De tijd is voorbij gevlogen. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart komen er aan. Voor mij een moment om terug te blikken.

Want wat heb ik veel meegemaakt en gedaan. En wat hebben we veel bereikt. Ik heb heel veel nieuwe mensen ontmoet die mij geïnspireerd hebben. Waar ik nog meer van heb mogen leren. Ik heb een mooie bijdrage mogen leveren aan o.a. de jeugdzorg verder vormgeven in de gemeente, aan de ontwikkeling van de gebiedsteams, aan de mogelijkheden voor sport(voorzieningen), Samen aan Zet, een ZMLK vestiging op Koningin Emmaschool, de inclusie agenda. Van grote projecten tot persoonlijke gesprekken.

Column Antoinette de Bruin, raadslid PR021

Antoinette de Bruindef

 

De afgelopen tijd ben ik als raadslid van PRO21 verschillende keren benaderd door inwoners en ondernemers over de ontwikkelingen in het centrum van Nijkerk. Dit gaat van ongerustheid over het weghalen van parkeerplekken op het maaiveld tot gesprekken met voor en tegenstanders van betaald parkeren.

 

 

 

Gesprek tussen college en inwoners

Bij zo'n belangrijk onderwerp blijkt maar weer eens wat het belang van goede communicatie is. Het college heeft verschillende bijeenkomsten gepland om met de inwoners van gedachte te wisselen. Daar ben ik blij om en ben heel benieuwd welke input er opgehaald wordt tijdens deze bijeenkomsten en wat er dan vervolgens mee gedaan wordt.

 

Makkelijk parkeren

Ook het betaald parkeren in de binnenstad houdt ondernemers en inwoners bezig. Zo zijn er ondernemers die graag zien dat dit afgeschaft wordt omdat dit consument vriendelijker zou zijn, waardoor er meer consumenten komen en zo de concurrentiepositie ten opzichte van andere plaatsen in de omgeving, zal verbeteren.

Aan de andere kant worden er argumenten aangevoerd door partijen die betaald parkeren willen behouden omdat zij denken dat de parkeerplekken anders vooral gebruikt gaan worden door andere dan winkelend publiek.

 

Levendig centrum
Persoonlijk ben ik van mening dat Aantrekkelijk Nijkerk verder gaat dat alleen parkeren. Het gaat om de totale beleving, de variëteit in het aanbod, de gastvrijheid die je als consument ervaart in de winkels en bij de horeca. Maar ook hoe levendig een centrum is met evenementen en hoe de buitenruimte is ingericht.

 

Vergadering bijwonen

Als raadslid de taak om je goed te informeren, alle argumenten af te wegen en vervolgens een besluit te nemen waardoor het centrum van Nijkerk nog aantrekkelijker zal worden.

Op 7 december werd hierover gesproken in de commissie en op 14 december wordt het besluit genomen in de raadsvergadering. Wilt u deze bijwonen in het stadhuis? Dat kan: de vergaderingen zijn openbaar.

Transparantie, openheid, betrokkenheid, inspraak, participatie, democratie. Het zijn aspecten die we binnen PRO21 hoog in het vaandel hebben; die raadsbreed in beeld zijn. En begrippen als mandateren, delegeren, besluitvaardigheid, of: voortschrijdend inzicht. Ook van die termen die de revue passeren als het begrip “politiek” om de hoek komt kijken. Bij volwassenen roept dat al verschillende beelden op, laat staan voor jongeren op de basisschool of in het voortgezet onderwijs.


Daarom zijn zaken als “Project Wegwijs” en de Jeugdgemeenteraad een welkome afwisseling op het “gewone” raadswerk. Jongeren wegwijs maken in de (lokale) politiek.
In de Jeugdgemeenteraad nemen leerlingen uit het basisschool een besluit dat in de praktijk wordt uitgewerkt. Binnenkort gaan raadsleden hierover in de scholen uitleg geven. Voor de meeste raadsleden een uitdaging om in de juiste woorden uitleg te geven over het functioneren van het gemeentebestuur.


Bij het Project Wegwijs brachten jongeren uit het Nijkerkse voortgezet onderwijs een bezoek aan het stadhuis. Als raadslid ervaar je hoe jongeren tegen politiek en lokaal besturen aankijken. Ze weten er best wel veel van af. En door zelf eens achter de microfoon te zitten, te luisteren naar anderen en jezelf op een levensgroot scherm in beeld zien, gaat het nog meer leven. Een 3e klas van het Groenhorst College, onder leiding van een gedreven docente maatschappijleer, ging op basis van vragen en stellingen met elkaar in discussie. Als raadslid geef je uit de praktijk uitleg over de manier van werken in de raad, welke partijen op welke stoelen zitten. En hoe de relatie is tussen raad en college. Begrippen uit de eerste zinnen komen dan meer tot leven en je probeert hen inzicht te geven hoe invloed op “de politiek” kan werken.
Ruim voor de kiesgerechtigde leeftijd, want dan zijn veel jongeren al geïnteresseerd in maatschappelijke zaken. Dat bleek ook vorig jaar, toen een leerling van het Groenhorst vroeg om zijn “maatschappelijke stage” te doen in de fractie van PRO21. Uiteraard was hij welkom! Mooi, dat hij vanuit school die mogelijkheid kreeg. Fractievergaderingen, bijwonen, meedenken, meedoen, commissie- en raadsvergaderingen. Een mooie leervolle ervaring voor hem en voor ons als fractie. Onbevangen vragen over hoe, wat en waarom.
Feedback krijgen op zo’n manier is niet alleen leuk, het is ook voor een raadslid leerzaam.

Bart Verbeek,

Vandaag sta ik stil: Kinderrechten

 

 

 

Vroeger toen ik nog een kind was....
Hmm, dat is toch al weer enige tijd geleden. Klein dorpje in Drenthe, onder de rook van Emmen.

 

En, om niet in een soort van autobiografie terecht te komen, wat mij daar nadrukkelijk van is bijgebleven: onder de goede hoede van mijn ouders heb ik daar mijzelf kunnen ontwikkelen van kleine vent tot beginnend puber. Veel ruimte in en om het huis; bossen en velden in de directe omgeving; sociale contacten met buren (vooral boeren) en controle op waarden en normen die –ook toen al, begin 60’er jaren- sterk aan verandering onderhevig waren. Spelen op straat, in het bos, op boerenerven. Weekenden met gezin en zondagsschool. Fietsen, lopen, ..... of gewoon lekker “niets” doen of een boek lezen.


Ik kreeg in alle vrijheid de mogelijkheden om te worden tot volwassen mens.
Op een dag als vandaag, De Internationale Dag van de Rechten van het Kind, omdat op 20 november 1989 door de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag (zie: http://www.kinderrechten.nl/) is aangenomen, besef ik eens te meer hoe belangrijk het is om als kind zo te kunnen opgroeien. Maar dus ook: hoe belangrijk het is om als kind die mogelijkheden te krijgen.

 

 

 

 

 

 

Rust, Reinheid, Regelmaat. Veilig zijn, geborgenheid. Zorg en aandacht krijgen; goede voeding in voldoende mate. Spelen, leren door ervaring, onderwijs kunnen en mogen ontvangen, gerespecteerd te worden door je naaste omgeving (en liever nog meer). In vrijheid je eigen mening en visie te kunnen ontwikkelen; kunnen zeggen wat je wilt, met respect voor de ander.

 

Het VN-Kinderrechtenverdrag gaat over heel veel dingen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen, vanaf de geboorte tot aan het achttiende levensjaar: gezondheid, school, wonen,, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en vluchtelingen

Op een dag als vandaag is het goed om stil te staan bij het voorrecht, dat de meesten van ons hebben om onze kinderen zo veel te kunnen bieden. En: ook om stil te staan bij die kinderen die meer, en vaak veel meer, nodig hebben om kind te kunnen zijn. Om veiligheid en geborgenheid te leren kennen, niet te hoeven werken of onderwijs te kunnen ontvangen die hen in staat stelt verder te kunnen ontwikkelen. In het “dichtbij” denk ik aan kinderen in ons eigen land, die geen veilige opvoedingsomgeving kennen, of waarvoor geen goede plek in het onderwijs beschikbaar is. Bij “veraf” denk ik aan kinderen die verstoken blijven van voeding, van onderwijs, van veiligheid of een gezinsomgeving. Aan kinderen die moeten werken, geen ouders meer hebben, niet in veiligheid kunnen leven, verwaarloosd worden of gewoon aan hun lot worden overgelaten.

Het is een dag waarbij we stilstaan bij de vraag wat we vandaag en in de toekomst nòg meer kunnen doen aan onze bijdrage om kinderen, dichtbij en veraf, datgene te bieden waar het dat het Kinderrechtenverdrag voor staat.

 

Mijn partner en ik hebben ons daar in de opvoeding van onze kinderen voor ingezet. Ik doe dat tevens in mijn dagelijkse werk met jongeren die dreigen uit te vallen uit het onderwijs of de maatschappij. En in de politiek, zoals bijvoorbeeld bij thema’s als kinderopvang, passend onderwijs, Transitie jeugdzorg en “Sociaal Domein”. En gelukkig zijn er vele anderen die, elk op een eigen manier ook daaraan bijdragen.

In het besef, dat het altijd nòg beter kan. Daar sta ik vandaag bij stil.

 

 

Bart Verbeek.

6 Vincent

 

Ik ben opgegroeid in Hilversum en toen we op zoek gingen naar een geschikte woning met voldoende ruimte voor de komst van ons tweede kind, zijn we in 2005 in Hoevelaken terecht gekomen. Voor mijn vriendin betekende dit terug naar het dorp waar ze is geboren en getogen.
Tijdens mijn conservatoriumstudie was ik politiek actief voor D66 binnen de afdeling en regio. Later heb ik namens D66 twee perioden in de gemeenteraad gezeten en ook in de Gewestraad Gooi en Vechtstreek.

4-Rene

Dag van de Duurzaamheid

 

Rene stelt zich voor

 

René Ruesen

 

 

PRO21 op Twitter

18 oktober om 19:42
Raadsvergadering @RaadNijkerk live te volgen via https://t.co/aWTe0SA4mK met O.a bestemmingsplan binnenstad Nijkerk… https://t.co/auMAkXYQGF
15 oktober om 16:37
Ons raadslid @JannekeVIDM is raadslid van de week. Lees hier het interview met haar door @raadslidnu… https://t.co/25GQMJL1iJ
15 oktober om 14:03
RT @gemeenteNijkerk: Informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen A28/A1 Knooppunt #Hoevelaken georganiseerd door @Rijkswaterstaat Vanavon…