PRO21 stelt vragen over discriminatie

PRO21 stelt vragen over discriminatie

10 juli 2020

Wat wordt er door de gemeente gedaan om discriminatie tegen te gaan? PRO21 raadslid Janneke van Heugten stelt schriftelijke vragen aan het college om dit inzichtelijk te krijgen.

 Aanleiding voor de vragen zijn onder andere de Kamerbrief Kabinetsaanpak van discriminatie[1] van minister van Binnenlandse Zaken drs. K.H. Ollongren. Hieruit blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart.

Onbewust discrimineren
“Iedere inwoner heeft recht op gelijke kansen. Discriminatie is onacceptabel. Mensen die discriminatie ervaren, voelen zich minder betrokken bij de samenleving en hebben minder vertrouwen in instituties. Wat het onderwerp extra lastig maakt is dat discriminatie vaak gebeurt zonder dat de partij die discrimineert dit doorheeft. Er zijn maar weinig mensen die echt bewust discrimineren. Ook is men zich niet bewust van het effect. Dat effect is echter vaak groot, schadelijk en staat daarnaast gelijke kansen in de weg. Dat gaat PRO21 aan het hart”, aldus Janneke van Heugten.


Schriftelijke vragen

Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) is bepaald dat gemeenten een onafhankelijke en laagdrempelige voorziening moeten inrichten waar inwoners discriminatie en discriminatoir pesten kunnen melden. Voor Nijkerk is dit onafhankelijke meldpunt www.art1gelderlandmidden.nl.
PRO21 vraagt aan het college wat de gemeente, naast aandacht op de website, doet om mensen die geconfronteerd worden met discriminatie laagdrempelig toegang te geven tot het Meldpunt Discriminatie en Pesten. Daarnaast vraagt PRO21 welke activiteiten de gemeente ontplooit om het onderwerp discriminatie onder de aandacht te brengen en te doen stoppen. En bij welke overleggen met samenwerkingspartners en relaties en op welke wijze de gemeente het onderwerp discriminatie agendeert.

Effect discriminatie
Alleen al het gevoel gediscrimineerd te worden, kan verstrekkende gevolgen hebben voor het individu en de samenleving, zo blijkt uit het recente rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau, ‘Ervaren discriminatie II’2. Naarmate iemand meer discriminatie ervaart, op meerdere terreinen en gronden, bestaat er een grotere kans dat iemand zich terugtrekt uit de samenleving. Discriminatie-ervaringen kunnen ertoe leiden dat men zich angstig voelt, vertrouwen verliest in instituties, bepaalde mensen en plekken gaat vermijden en juist meer mensen opzoekt met dezelfde ervaring en achtergrond.

De wetgeving over gelijke behandeling beschermt de volgende persoonskenmerken: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte en leeftijd. Discriminatie op die gronden is wettelijk niet toegestaan.

Janneke van Heugten, raadslid PRO21
 

1. Kamerbrief Kabinetsaanpak van discriminatie van minister van Binnenlandse Zaken drs. K.H. Ollongren
2. Ruim een kwart van de Nederlanders ervaart nog steeds discriminatie, Sociaal en Cultureel Planbureau
3. Monitor discriminatie 2019 Oost-Nederland, discriminatie.nl
4. Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is het samenwerkingsverband tussen
D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk.
Samen, Open en Dichtbij