PRO21 vraagt meer aandacht voor Hoevelaken

PRO21 vraagt meer aandacht voor Hoevelaken

19 juni 2020

PRO21 wil structureel meer aandacht voor Hoevelaken. In Hoevelaken zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen in gang gezet, maar voor de inwoners heeft dat nauwelijks tot waarneembare resultaten geleid.

 “We zien dat de uitstraling op veel plaatsen in Hoevelaken duidelijk achteruitgaat. Regelmatig wordt naar ons de zorg uitgesproken dat Hoevelaken op het gemeentehuis onvoldoende aandacht krijgt. De centra van Nijkerk en Nijkerkerveen worden volop op de schop genomen. In Hoevelaken ‘gebeurt niks’. Daarbij wordt gevreesd dat straks geplande investeringen vertraagd of geschrapt worden, nu de meerjarenbegroting van de gemeente tekorten laat zien en er waarschijnlijk moet worden bezuinigd”, aldus PRO21 raadslid Wim van Veelen, die aangeeft dat hij deze zorgen deelt.

Update over 8 punten
Wim van Veelen: “In een aantal gevallen gaat het om private initiatieven. De gemeente kan op de voortgang daarvan maar beperkt invloed uitoefenen. Niettemin levert het actief volgen daarvan en waar mogelijk proactief helpen bij het oplossen van knelpunten wel degelijk resultaat,” aldus Van Veelen. “Om het vertrouwen bij bewoners vast te houden dat er hard aan wordt gewerkt en er resultaat in het verschiet ligt, vindt PRO21 het belangrijk dat inwoners, bijvoorbeeld elk kwartaal, door het college van B&W worden geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet”.“Als goed bericht moet gemeld worden dat de basisscholen in Hoevelaken nu allemaal achter elkaar worden gerenoveerd”, zegt Wim van Veelen. Maar PRO21 brengt acht concrete opgaven naar voren die afgelopen jaren in gang zijn gezet, zonder dat er nu tastbaar resultaat is.

Hoevelakens Bos
In 2017/18 is er, in het kader van de Dialoog Samen aan Zet, door veel betrokken inwoners intensief gewerkt aan de uitbreiding en versterking van het Hoevelakens Bos. Dit in samenwerking met Gelders Landschap, Gemeente Amersfoort (zone Nijkerkerstraat) en Rijkswaterstaat (natuurcompensatie voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken). PRO21 vraagt het college haar te informeren over de voortgang bij de voorbereidingen van de realisatie en wat de verdere planning daarvan is. Wat zijn eventuele knelpunten en wat gebeurt er om deze op te lossen?


De Stuw
Al lange tijd worden er plannen gemaakt voor het concentreren van de maatschappelijke functies in Hoevelaken in een te her-ontwikkelen dorpscentrum De Stuw. Er zijn inmiddels verschillende versies gemaakt met financiële steun van gemeente en provincie. Voor tal van maatschappelijke en culturele organisaties zijn de belangen groot. PRO21 vraagt het college wat de stand van zaken is en wat de vooruitzichten zijn?


Bouwplannen Kop van de Westerdorpsstraat (Eiken Schuur) en Euretco
Strikt genomen zijn de bouwplannen Kop van de Westerdorpsstraat (Eiken Schuur) en Euretco private initiatieven. PRO21 wil weten welke informatie de gemeente heeft over de voortgang en het perspectief van deze ontwikkelingsinitiatieven. Wanneer kan de Raad voorstellen tegemoetzien?


Woonpark Hoevelaken
In 2018 is het bestemmingsplan goedgekeurd voor dit, eveneens private, ontwikkelinitiatief om 160 woningen te realiseren. Er staan inmiddels borden en bouwketen van een bouwer. Wat is de meest recente informatie over de planning van de realisatie. Wanneer is het af?


Centrum Hoevelaken
Er zijn verschillende drukbezochte informatiebijeenkomsten geweest over centrumplannen die zijn ontwikkeld onder regie van een groep betrokken inwoners o.l.v. Dirk Bakhuizen, met ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Er zijn initiatieven aangekondigd voor bestaande bebouwing en – daarop afgestemd – voor de herinrichting van de openbare ruimte. Om vertrouwen bij de private initiatiefnemers te kweken en ontwikkelreacties uit te lokken, zou de eerste fase van die herinrichting al gerealiseerd moeten zijn. Dat is nog niet het geval. Hoe komt dat vraagt PRO21 het college en wat het kan melden over de voortgang van de gesprekken met gebouweigenaren en initiatiefnemers en over de verwachtingen. PRO21 wil weten wat de gemeente doet om deze processen optimaal te stimuleren?


Knooppunt Hoevelaken
Het Ministerie van I&W heeft gekozen voor een nieuwe aanbestedingsprocedure. De vertraging van de realisatie heeft ook gevolgen voor het verkeer in Hoevelaken, vanwege de hoeveelheid sluipverkeer. “De Covid-19 crisis heeft op dit moment een gunstig effect op dit probleem, maar dat zal tijdelijk zijn. Pro21 wil weten welk beeld het college heeft van de voortgang, van de nieuwe planning en van de effecten voor de verkeersdrukte in Hoevelaken”, aldus Wim van Veelen.


Stoutenburgerlaan
In 2017/18 is aan de bewoners van de Stoutenburgerlaan door de toenmalige wethouder toegezegd dat bij de voorbereiding van de ‘volgend jaar´ (2019) uit te voeren groot-onderhoudswerkzaamheden gekeken zou worden naar de inrichting van de Stoutenburgerlaan om deze verkeersveiliger te maken voor voetgangers, fietsers, auto’s en O.V., zodat eventuele maatregelen daarin meegenomen zouden worden. Wim van Veelen: “Medio 2020 is er nog geen resultaat waarneembaar. Wat is de reden daarvan en hoe ziet de nieuwe planning eruit?”.


Middelaar-Oost
In 2019 is een begin gemaakt met de gebiedsontwikkeling op de locatie Middelaar-Oost. Ook hier vraagt PRO21 wat de stand van zaken is en wat de actuele planning voor dit project is.

Wim van Veelen: “Ook Nijkerk heeft in haar begroting te maken met groeiende financiële tekorten. Net als bij de meeste andere gemeenten is een ontoereikende afdekking door het Rijk van de stijgende uitgaven voor het sociaal domein daarvan de oorzaak. Dat zal opgelost moeten worden want lasten en baten moeten structureel in evenwicht zijn. Maar Nijkerk heeft tegelijk een gezonde vermogenspositie. Wij roepen als PRO21 het college daarom op om met een meerjarig investeringsprogramma te komen voor de openbare ruimte, dorpsvernieuwing en maatschappelijke voorzieningen in Hoevelaken om de ervaren achterstand t.o.v. de andere kernen stap voor stap en planmatig weg te gaan werken”.

 

Wim van Veelen, fractielid PRO21

Inschrijven nieuwsbrief

Als je hieronder je naam en e-mail adres invult, krijg je de PRO21 nieuwsbrief voortaan toegestuurd.

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

PRO21 is het samenwerkingsverband tussen
D66, PvdA en GroenLinks in de gemeente Nijkerk.
Samen, Open en Dichtbij