Irene Moes raad

Op donderdag 1 november 2018 stond de behandeling van de begroting op de raadsagenda. Fractievoorzitter Irene Moes deed de woordvoering namens PRO21:

 

"Het opstellen van de gemeentelijke begroting is altijd een opgave. In een verkiezingsjaar is het extra complex. Het resultaat dat er ligt, ziet er goed uit. Wij willen daarvoor graag onze waardering uitspreken richting de ambtelijke organisatie.

 

Voor ons ligt een relatief beleidsarme begroting. Daarin is wel de eerste aanzet opgenomen om aan de slag te gaan met de ambities uit het coalitieakkoord. Echte keuzes zullen de komende periode nog aan ons worden voorgelegd. We zien dat financiële kengetallen goed zijn en dat de gemeente Nijkerk een mooi huishoudboekje heeft. Natuurlijk is het nog niet gelukt om alle plannen uit het coalitieakkoord op te nemen in de begroting. Wel zien we een mooie eerste stap. Een eerste stap waarmee verder kan worden gewerkt aan het verbinden met ambitie.


Het uitvoeringsprogramma vormt de tweede stap. Daar wordt op dit moment samen met de samenleving aan gewerkt. Ook al gaat het daar vandaag niet over, wij willen dat toch graag benoemen. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat dit gevolgen heeft voor de begroting én het is een van de redenen is dat nog niet alles in deze begroting staat.


PRO21 wil dat onze gemeente servicegericht is. Waar inwoners snel en adequaat worden geholpen en waar de gemeente samen met inwoners en ondernemers optrekt om initiatieven en plannen te ontwikkelen. PRO21 wil investeren in de kwaliteit van de dienstverlening. We staan dan ook achter het voorstel van het college om de organisatie door te ontwikkelen.


Nijkerk behoort tot de gemeenten met de laagste woonlasten. PRO21 vindt dat geen doel op zich. Het gaat om verantwoord omgaan met ons geld. We vinden het belangrijk dat we een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en verblijven is. Waar bijvoorbeeld het onderhoud en beheer van de openbare ruimte goed geregeld is. PRO21 ziet de ambities uit het coalitieakkoord en de autonome ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijke en gewenste energietransitie. Die vormen een financiële uitdaging waar we gezamenlijk als raad antwoord op moeten formuleren.


We zien in de begroting dat de reserves groot zijn. Binnen de fractie van PRO21 leverde dat gesprekken op over de vraag: 'welke goede dingen kunnen we daarmee doen voor Nijkerk'. We concludeerden toen dat het nu nog te vroeg is om grote uitgaven vanuit de reserve te gaan doen. Dat we eerst het uitvoeringsprogramma moeten vaststellen en de uitwerking van de visies en de routekaart voor een duurzame gemeente. PRO21 verwacht namelijk dat daaruit financiële vragen komen. Pas dan zal blijken hoe groot de reserves daadwerkelijk zijn.


PRO21 is van mening dat voor de volgende begroting echt een slag moet worden gemaakt bij het beter formuleren van de teksten in de begroting. Met name de doelstellingen en wat we doen om die doelstellingen te bereiken, zodat ze concreet en meetbaar zijn. Teksten als 1. 'een passend en toereikend aanbod van collectieve voorzieningen' of 2. 'ontwikkelen van het faciliteren in de verbinding van onderwijs en jeugdhulp' hopen wij in ieder geval niet meer terug te zien.


Daar waar je met een begroting vooruit kijkt, willen wij ook even terugkijken. In 2013 hebben we als gemeente Nijkerk een verliesvoorziening moeten treffen. De verwachting was dat de gemaakte kosten in de grondexploitatie nooit meer terugverdiend zouden worden. Omdat de reserve grondexploitatie toen niet groot genoeg was werd deze verliesvoorziening gedekt uit andere potjes, zoals de algemene reserve.

Het is nu 2018. De wereld ziet er inmiddels heel anders uit. Een groot deel van de verliesvoorziening blijkt niet meer nodig. En valt nu vrij in de reserve grondexploitatie. PRO21 wil daarom aan de wethouder vragen, waarom is deze keuze gemaakt?

 

Dan willen wij graag de thema's langslopen, zoals benoemd in het coalitieakkoord.


1. Inclusief
Bij de transitie van het sociaal domein hebben wij als gemeente extra taken gekregen. Eén van de maatregelen die wij toen hebben genomen, is het instellen van de gebiedsteams. De gebiedsteams hebben goed werk geleverd. PRO21 verwacht dat de doorontwikkeling van de gebiedsteam ervoor zorgt dat zij de taken nog beter kunnen gaan uitvoeren.
Jeugdzorg, we zien dat de kosten voor jeugdzorg stijgen. Gelukkig hebben we de reserve sociaal domein. Daarmee kunnen we deze tegenvaller incidenteel opvangen. Wel loopt deze inmiddels hard terug. Voor PRO21 is het dan ook belangrijk dat we een structurele oplossing vinden. Nijkerk is niet de enige gemeente die met deze stijgende kosten wordt geconfronteerd. Met bijvoorbeeld de Foodvalley kunnen we bij het Rijk lobbyen voor meer structurele middelen voor de uitvoering van deze taak.
De toename van eenzaamheid is voor PRO21 een zorgelijke ontwikkeling. Wij zijn dan ook blij dat daar vanuit het college aandacht voor is.


2. Energiek
PRO21 ziet een grote uitdaging op het onderwerp laaggeletterdheid. Veel mensen die laaggeletterd zijn, schamen zich daarvoor. Deze mensen helpen met een aanpak die is gericht op volwaardige deelname aan de samenleving, is voor PRO21 daarom van grote waarde.
Het cultuuraanbod in de gemeente is helaas vaak een ondergeschoven kindje. Sport krijgt terecht veel aandacht, omdat het mensen bij elkaar brengt en bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Maar kunst en cultuur hebben ook de mogelijkheid tot verbinding en verbroedering. PRO21 vindt het daarom waardevol dat op het punt van kunst en cultuur de komende jaren een inhaalslag wordt gemaakt.
In 2020 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel in. Daarbij wordt deze taak gedecentraliseerd. Daarom de vraag: hoe bereidt het college zich hierop voor?


3. Duurzaam
De tijd dat duurzaamheid alleen een GroenLinksthema was, ligt gelukkig ver achter ons. Een ontwikkeling in het kader van duurzaamheid is de komende energietransitie. Dit is misschien wel de grootste uitdaging waar de gemeente voor staat. Voor PRO21 loopt 'de wereld goed achterlaten voor onze kinderen en volgende generaties' als een rode draad loopt door alles wat we doen. We zouden dan ook graag zien dat het college, bij elk voorstel dat ze doet, nadenkt over de vraag: wat betekent dit voor de duurzaamheid? Heel concreet kan dit, bijvoorbeeld door klimaatadaptatie een plaats te geven in de openbare ruimte, bij de grote herinrichtingsplannen. Daarmee geef je als gemeente direct het goede voorbeeld. PRO21 wacht dan ook met interesse de voor 2019 geplande routekaart naar een CO2 neutrale gemeente af.


4. Ruimte
PRO21 vindt het belangrijk dat we als gemeente een stip op de horizon zetten, waaraan we de plannen van bijvoorbeeld projectontwikkelaars toetsen. We zijn daarom blij dat er een aantal visies wordt opgesteld: een mobiliteitsvisie, een Omgevingsvisie, een woonvisie, het landschapsontwikkelingsplan en de groene recreatieve zone. Bij de totstandkoming van deze visies en plannen is participatie natuurlijk onmisbaar. Samen met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen willen we bepalen: waar gaan we met Nijkerk naartoe? En de vraag komt op, hoe gaan werken we totdat we al deze visies hebben vastgesteld?
Dan Paasbos. Een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat. Waar over het winkelcentrum al langere tijd geruchten gaan dat daar iets gaat gebeuren. Het lijkt ons daarom logisch dat er ook een visie voor Paasbos komt. Kan het college daar iets over zeggen?


5. Ondernemend
De belangstelling voor de nieuwe bedrijventerreinen is zo groot dat het college selectief kan zijn bij de uitgifte. Wel moet er aandacht zijn voor lokale ondernemers die daardoor buiten de boot dreigen te vallen.
De binnenstad wordt ontwikkeld volgens de Visie Aantrekkelijk Nijkerk. Het is goed dat met grote betrokkenheid van velen integraal aan de binnenstad wordt gewerkt. Wij zijn ons er daarbij van bewust dat de ontwikkeling van de binnenstad veel vraagt van de winkeliers en dat het belangrijk is om daar aandacht voor te hebben en met elkaar in gesprek te blijven. PRO21 heeft de raadsinformatiebrief van september over alle ontwikkelingen in de binnenstad met belangstelling gelezen. Wij vragen ons af of het college over een meer structurele informatievoorziening over de voortgang aan de raad heeft nagedacht, mogelijk in samenwerking met het platform. Verder zijn wij ervan overtuigd zijn dat samenwerking tussen winkeliers, eigenaren, bewoners en gemeente in het beoogde Platform 2.0. positief bijdraagt aan de verdere uitwerking van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk. Wij zijn daarom heel benieuwd wat het college kan vertellen over de doorontwikkeling naar het Platform 2.0.


Ook in Hoevelaken zitten ondernemers, inwoners en sociaal-culturele partijen niet stil. Dit heeft geresulteerd in een door de Visiegroep centrum Hoevelaken opgestelde Centrumvisie Hoevelaken. Volgens het persbericht verwacht de Visiegroep begin 2019 een reactie van de gemeenteraad, PRO21 kijkt dan ook uit naar de behandeling van deze visie in de raad.


6. Veilig
Veiligheid is belangrijk. Bij het bestrijden van de criminaliteit hebben gemeenten mogelijkheden die tot een effectievere aanpak leiden. Daarmee willen wij graag aan de slag. Voor wat betreft ondermijning begint het college met een aanpak voor drie jaar, gedekt vanuit incidentele middelen. Als blijkt dat de aanpak structureel wordt, wil PRO21 daar ook structurele ruimte in de begroting voor.
Daarnaast wil PRO21 aandacht vragen voor de zichtbaarheid van de politie in Hoevelaken. Hoevelaken heeft geen eigen politielocatie. Één keer per twee weken is daar twee uur spreekuur in de bibliotheek. In Nijkerk is er dagelijks bureau-openstelling. In de veiligheidsmonitor valt te lezen dat Hoevelakers minder tevreden zijn over de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de politie dan inwoners elders in onze gemeente. Wat zijn de mogelijkheden om dit te verbeteren?


Samenvattend concludeert PRO21 dat het huishoudboekje van de gemeente Nijkerk op orde is. Dat we volop moeten blijven inzetten op de doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie gericht op een goede dienstverlening aan de samenleving. Dat er ruimte is om duurzaam en toekomstgericht te investeren, zodat wij een nog mooiere en betere gemeente Nijkerk worden. En dat we dit samen gaan doen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen."


De programmabegroting is te vinden op de website van gemeente Nijkerk.

Reageren? Mail ons op Fractie@PRO21.nl 

PRO21 op Twitter

10 oktober om 13:45
Het doet ons goed dat ook in onze gemeente de regenboogvlag dit weekend wappert om Coming Out Dag te ondersteunen.… https://t.co/0IVclkXV3l
05 oktober om 09:39
De Week van de opvoeding staat in het teken van staan en opvallen. Juist in deze periode waar Corona het dagelijks… https://t.co/hL1hKwyNlX
03 oktober om 00:19
PRO21 heeft schriftelijke vragen gesteld over het antidiscriminatiebeleid @gemeenteNijkerk. Iedere inwoner heeft re… https://t.co/JBElRVLuVk