Wat willen we in de gemeente Nijkerk bereiken en wat mag het kosten?

Door: Fractievoorzitter PRO21 René Ruesen

 

                                                                 Ruesen

 

Op 30 oktober werd de programmabegroting 2018-2021 behandeld. Het is een van de belangrijkste momenten in de gemeenteraadscyclus, want hier stelt de raad de beleidsrichting en de financiële ruimte vast voor het college.

Het was duidelijk dat het college de input die PRO21 en ook andere fracties hebben gegeven bij de behandeling van de Voorjaarsnota ter harte heeft genomen. Er werd een programmabegroting gepresenteerd waarin PRO21 zich herkent en die financieel verantwoord is. PRO21 is tevreden met de grote lijnen, maar vraagt ook aandacht voor een aantal punten. Hier lees je de reactie van PRO21 op de programmabegroting. 

 

Gedegen evaluatie Samen aan zet
Samen aan zet: PRO21 was vanaf het eerste moment een voorstander van dit initiatief om de samenleving meer te betrekken bij het vormen van gemeentelijk beleid én de uitvoering ervan. Wij vinden dat na afronding van de eerste complete cyclus, een gedegen evaluatie nodig is. Wij ondersteunen de financiële ruimte die in de begroting gereserveerd is om ideeën uit de samenleving te kunnen honoreren.

Woningaanbod voor minder draagkrachtige inwoners
PRO21 wil een divers woningaanbod, dat aansluit bij de behoefte in de verschillende kernen en betaalbaar is voor de verschillende doelgroepen (als starters, gezinnen, ouderen, en alleenstaanden). We vinden het een gemis dat in de begroting de minder draagkrachtige inwoners niet worden genoemd, en vragen het college nadrukkelijk om voortdurend aandacht te hebben voor de inwoners die minder te besteden hebben.

 

Ondersteuning voor starters
Starters hebben het in de oververhitte huizenmarkt moeilijk. Navraag leert ons dat de huidige regeling voor startersleningen niet wordt gebruikt. Daarom de vraag aan het college of deze regeling aangepast kan worden waardoor de beoogde doelstelling gehaald wordt, of duidelijk te maken dat er geen behoefte bestaat bij starters voor deze regeling.

 

Duurzame woningbouw
En het zal niemand verbazen dat PRO21 van het college verwacht dat het duurzaamheidsbeleid rond woningbouw vooruitstrevend is. Op weg naar: energieneutraal, gasloos, en herbruikbare bouwmaterialen. Dat laatste past bij het streven naar een circulaire economie en samenleving, door onze afvalstromen om te buigen tot grondstoffenstromen.

 

Samenleving waar iedereen er toe doet
PRO21 wil een samenleving waar niemand buiten de boot valt. Voor ons is de inclusieve samenleving een zeer belangrijk ideaal. We willen een samenleving waar ieders eigen-aardigheid gerespecteerd wordt. En waar iedere inwoner gestimuleerd wordt om het beste uit zijn of haar talenten te halen. En waar nodig wordt ondersteund en gestimuleerd door zijn of haar omgeving. Dat kan door buren, vrijwilligers, mantelzorgers, via de gebiedsteams of de gemeente, ook bv in de vorm van onderwijs of jeugdzorg. Waarbij de gemeente uitvoert waar het moet en regisseert waar het nodig is.

 

OZB-verhoging wordt te niet gedaan
PRO21 is tevreden dat de eerder toegepaste OZB-verhoging ten behoeve van het sociaal domein niet meer nodig is. Enerzijds door beter inzicht in de kosten ervan, anderzijds en vooral door de aanzienlijke financiële buffer die er nu is.

Beter onderhoud van het openbaar groen
In onze directe leefomgeving is het beheer van de openbare ruimte voor PRO21 een belangrijk punt. De inwoners geven aan de kwaliteit hiervan een heel belangrijk punt te vinden. Daarnaast vinden we het ook voor bezoekers van buiten de gemeente belangrijk. Er worden allerlei initiatieven ondernomen om Nijkerk op de kaart te zetten. Daarbij hoort volgens PRO21 ook een goed verzorgde openbare ruimte, als een rode loper, voor bijvoorbeeld het centrum. De aflopen periode is er bezuinigd op dit (IBOR)onderhoud en is door een nieuwe aanbesteding een ander contract afgesloten. Dat maakt het lastig om nu al concreet te zijn, daarom roepen wij het college op om zo snel mogelijk met een voorstel te komen hoe wij onze openbare ruimtes beter kunnen onderhouden. Die is verwoord in de motie Groenonderhoud zoals we die mede ondertekend hebben.

 

Komst Cultuurmakelaar
Investeringen in cultuur maakt onze samenleving beter. Wij vragen om ondersteuning vanuit het college voor een Cultuurmakelaar. Het samenspel tussen een (toekomstige) culturele raad en de cultuurmakelaar zal de cultuur en cultuureducatie een boost geven en het vele wat al plaats vindt beter zichtbaar maken en versterken.

 

Steun voor investering in gemeentelijke organisatie
PRO21 is ervan overtuigd dat bekwame, gedreven en tevreden medewerkers van de gemeente positief bijdragen aan de Nijkerkse samenleving. Daarom steunen wij de plannen voor een nieuw huis van de stad, en de maatregelen om personele capaciteit uit te breiden daar waar dat nodig is om (bijvoorbeeld bij de gebiedsteams).

 

Economie groeit: oog scherp op kwaliteit
De groeiende economie, biedt kansen voor wonen en werken: zoals vestiging van nieuwe bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de Nijkerkse samenleving. PRO21 blijft aandacht vragen voor de kwaliteit van deze ontwikkelingen. Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven kunnen we nog beter bepalen welke bedrijven waar passen binnen de gemeente en wat ze toevoegen aan de gemeente Nijkerk en haar inwoners. Altijd met oog voor een goede balans tussen het sociale, de natuur, de leefomgeving en het financieel belang.

Tot slot: Nijkerk is een financieel gezonde gemeente
Bij het beoordelen of het verantwoord is om ergens kosten voor te maken, is het voor PRO21 cruciaal wat het oplevert, wat is het ons waard? Als randvoorwaarde vindt PRO21 dat onze financiën op orde moeten zijn, ook op lange termijn. Wij constateren dat de kengetallen, ook in meerjarenperspectief, op orde zijn. Waarmee Nijkerk een financieel gezonde gemeente is en blijft. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om snel en adequaat op veranderingen en mogelijkheden te reageren. Dat is een geruststellende en bemoedigende gedachte.

PRO21 op Twitter

18 oktober om 19:42
Raadsvergadering @RaadNijkerk live te volgen via https://t.co/aWTe0SA4mK met O.a bestemmingsplan binnenstad Nijkerk… https://t.co/auMAkXYQGF
15 oktober om 16:37
Ons raadslid @JannekeVIDM is raadslid van de week. Lees hier het interview met haar door @raadslidnu… https://t.co/25GQMJL1iJ
15 oktober om 14:03
RT @gemeenteNijkerk: Informatiebijeenkomsten over ontwikkelingen A28/A1 Knooppunt #Hoevelaken georganiseerd door @Rijkswaterstaat Vanavon…